Blog

व्यवसाईकांनी या गाेष्टी करन टाळल तर अपयश हे येऊच शकत नाही-विजय वानखेडे यांचा लेख वाचा


 

व्यवसाय करणे सोपे नाहीच; परंतू जर व्यावसाययक संपूण णतयारीशी व्यवसायात उतरला नाही नुकसान होण्याची सभंावना असते. 'व्यवसाय करणे म्हणजे धोका पत्करणे' असे असले तरीही यशस्वी उद्योजकांचे काही गुण तुमच्या अंगी असले तर तुम्ही व्यवसायात कधीही अयशस्वी होऊ शकत नाही .  

 

१. ज्या व्यावसाययकाकडे व्यवसायासाठी पुरेसा वेळ आहे 

व्यावसाययकाचा फोकस आपल्या व्यवसायावर १००% असावा, त्याने त्याचा संपूणण वळे व्यवसायासाकड े केंद्रीत केलेला असावा, व्यवसायाचे प्लॅननंग करणे, रणनीती तयार करणे, उत्पादन यनर्मतणी, ग्राहक सांभाळणे, यवक्रीसाठी वेळ दणेे आवश्यक आहे, व्यावसाययकाने आपला व्यवसाय हॉबी म्हणुन करावा. 

 

२.  केवळ कॉपोरेट मेन्टॅयलटी नसावी 

 व्यावसाययक व्यवसाय सुरु करतानंा 'वन मॅन टीम' असतो त्यामुळे एकाच पद्धतीचा रोल जस ेअकाउंटंट, बुक ककपर, पे रोल अटेण्डड इत्यादी रोल करण्याची त्याला गरज नसते. लोकांची यनयुक्ती करणे, माकेटटंग करणे, सेल्स सांभाळणे अश्या ककतीतरी गोष्टी व्यावसाययकाला स्वतः करायच्या असतात त्यामुळे केवळ कॉपोरेट मेन्टॅयलटी असली म्हणजे व्यावसाययकाला  यशस्वी होता येते असे नाही. 

३. ज्या व्यावसाययकाला त्याचे माकेट मायहत आहे.     

ज्या व्यावसाययकाने त्याच्या व्यवसायासाठी  माकेट ररसचण केला, ग्राहकांचा अंदाज घतेला, त्यांच्याशी चचाण केली, त्यांच्या गरजा जाणून घेतल्या आपले टागेट माकेट काय आहे? याची मायहती करून घतेली अश्या व्यावसाययकाला व्यवसायात हार पत्करण्याची वेळ यते नाही. 

४. ज्या व्यावसाययकाला त्याच्या उत्पादनावर अथवा सववर यवश्वास आह 

व्यवसायीकाला आपल्या व्यवसायावर मळातच प्रम असाव, प्रत्यकाला आपलेउत्पादन आवडल असेनाही तो त्या उत्पादनावर प्रम करू लागल असेनाही त्यामळ व्यावसाययकाचेआपल्या उत्पादनावर, आपल्या यनर्मतीवर असलल्या यवश्वास, प्रमामळ व्यावसाययक आपल्या ग्राहकाना उत्पादनाचेमहत्व अयधक चागल्या रीतीनेपटवन दऊ शकतो. कालातरान आपल्या नवयनर्मत उत्पादनाला आपल्या सवला चागलेकदवस यतील याबद्दल तो आश्वस्थ राहू शकतो. 

५. 'आऊट ऑफ द बॉक्स' काम करणारा 

नवीन गोष्टी आत्मसाद करून त्याचेउपयोजन व्यवसायात करणारा, आपल्या 'कम्फट झोन' ला बाजला सारून नावीन्याकड वाटचाल करणारा व्यावसायीक कधीही अयशस्वी होत नाही. 

६. नहमी अद्ययावत राहणारा 

एस एम एस, ईमल माकटींग, गगल जायहराती, फसबक जायहराती, ई-कॉमसणचेअद्ययावत ज्ञान ज्या व्यावसाययकाकड असल, जो व्यावसाययक आपल्या व्यवसायात ऑटोमशन करणार असल असा व्यावसाययक प्रगतीकड वाटचाल करतो. ऑटोमशन मळ व्यावसाययकाचा वळ आयण पसा वाचतो. 

७. नहमी जबाबदारी स्वीकारणारा 

आपल्या कमचाऱयाची, आपल्या वडसची, ग्राहकाची नहमी काळजी घणारा आयण जबाबदारी स्वीकारणारा व्यावसायीक अयशस्वी होत नाही. व्यवसायात सबध तोडण्यापक्षा जोडण्याचा अयधक महत्व आह. तोंडात साखर आयण डोक्यावर बफ ठवन चालणारा व्यावसाययक आपल्या धय्याला लवकर गाठतो. 

८. तक्रारी न करणारा 

आपल्या व्यवसायाच्या वाईट काळात शात राहून यवचार करणारा आयण धय्यापासन यवचयलत न होणारा व्यावसाययक अयशस्वी होत नाही. तक्रार करून अडचणी सटत नाहीत तर वाढतात. अडचणींवर योग्य पाऊले उचलन सोडयवण्याचा प्रयत्न करणारा व्यावसाययक हवा 

९. यशस्तप्रीय असणारा 

जर तमच्याकड तमची रणनीती असल, जर तम्ही तमच्या रणनीतीनसार तमच्या व्यवसायाला पढेनणार असाल तर तम्हाला यशस्तयप्रय व्हावच लागल. प्रत्यक कदवस महत्वाचा आह आयण प्रत्यक कदवसात काय करायच?, कसेकरायच?, कोण?, कव्हा?, कधी? असेप्रत्यक कदवसाचेयनयोजन कललेअसावेआपल्या टास्क ह्या डायरीत नोंदयवलल्या असाव्या आयण त्या रोज पणणझाल्याच पायहजत. 

१०. सजनशीलता (Creative), स्पधक आयण खल्या यवचाराचा असावा 

व्यावसाययकान नहमी सजनशील यवचार कराव, व्यवसायात अलग पद्धतीनेकलला यवचार इतरापक्षा अयधक नफा दणारा असूशकतो. यशस्वी उद्योजकाला ह मायहत असतेकक, तो इतरापक्षा चागला व्यवसाय करू शकल त्याना या व्यवसायात नजकायचेआह. व्यावसाययक नहमी इतरापक्षा स्वतःशी स्पधाणकरणारा असावा. व्यवसाय करताना प्रत्यकवळी पररयस्थती वगळी असत नवीन कल्पना, नवीन यवचार, नवीन तत्र, नवीन काम करण्याची पद्धत वळनसार स्वीकारणेगरजचेअसत. 

अश्या महत्वाच्या गोष्टी प्रत्यक व्यावसाययकानेअगी बाळगल्या तर तो कधीही अयशस्वी होणार नाही.

 

लेखक :

विजय वानखेडे हे एक अंतरप्रेन्युअर आहे आनी १४७ कंपनी मद्ये बिझनेस मॅनेज मेन्ट कंसलटन्सी करता आहे.

mobile number- 8530485999RECENT BLOG


12507 Comments

Rcvrwl

ed pills don t work - impotence pills herbal ed pills

Asukdp

prednisone brand name - prednisone 40 mg daily can you buy prednisone over the counter

Jhstay

modafinil side effects - buy modafinil provigil 200 mg

Eolplc

can i buy vardenafil at walgreens - vardenafil bayer mail order vardenafil

Ummric

cost of generic accutane - accutane south africa order accutane online australia

Lbcwuv

lyrica 75 mg price in canada - fastphapl precription drugs from canada

Frkkrw

cialis canada - buy cialis gel cialis mexico

Jiqalm

ivermectin price usa - ivermectin cost buy ivermectin 12mg

ElonoGymn

http://buystromectolon.com/ - Stromectol

Qmyrga

purchase term paper - help with my essay academic writing services uk

Futtwotly

https://buypropeciaon.com/ - online finasteride

Cialis

Action Of Amoxicillin In Leukemic Condition

Henrymut

reddit gay dating site gay sugar baby dating free st louis gay dating

hofoppy

https://buytadalafshop.com/ - Cialis

Kidplk

cialis 10mg price - site buy tadalafil online usa

buy cheap generic cialis online

3g Amoxicillin Oral

hofoppy

http://buytadalafshop.com/ - where to buy cialis online safely

Pufbsb

where to buy prednisone 20mg no prescription - 80 mg prednisone daily order prednisone 10mg online

is zithromax penicillin

tadalafil capsules

Cucpeu

ventolin australia price - Albuterol online ventolin price canada

Paywolf

https://buypriligyhop.com/ - priligy online

priligy sg

Comprar Cytotec En Estados Unidos

smoodosax

http://buylasixshop.com/ - Lasix

atostusly

Priligy

Order Generic Cialis

us purchasing of furosemide

Comprar Viagra Generico Espana

listugs

https://buyzithromaxinf.com/ - buy zithromax to treat chlamydia

Ervkso

doxycycline usa pharmacy - prednisolone cheap buy prednisolone

atostusly

smoodosax

https://buylasixshop.com/ - Lasix

furosemide for cats

Cephalexin For Cats

glaxomed zithromax buy

Achat Cialis Sur Le Net

Paywolf

https://buypriligyhop.com/ - Priligy

raffloare

ensurse

https://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil

hydroxychloroquine pills

Pharmacycanada

listugs

http://buyzithromaxinf.com/ - where can i buy zithromax uk

hydroxychloroquine order online

Viagra Online Fast

Rylihk

80 mg accutane - isotretinoin 5mg how to get accutane online

ensurse

http://buyplaquenilcv.com/ - hydroxychloroquine price

Rldqkt

where can i buy an essay - pay for essays paper assistance

Vtxwsq

buy ivermectin stromectol - cost ivermectin purchase oral ivermectin

Ezcyoa

cheapest vardenafil online - vardeed best medication for ed

prednisone over counter in costa rica

viagra cialis compared

tumurry

https://buyneurontine.com/ - gabapentin for dogs side effects

Neurontine

Propecia Hair

hokyrhymn

https://prednisonebuyon.com/ - i need to buy prednisone 20mg

Gkljed

orlistat bcs - orlistat pi orlistat costco

tumurry

https://buyneurontine.com/ - Neurontine

gabapentin and alcohol

Cialis Et Glaucome

Wkwkye

purchase viagra in uk - vigrxps viagra for woman

can you buy prednisone over the counter for dogs

Amoxicillin And Staph Infection

Lqeeay

where can i buy generic cialis online - cialis 40 mg europe how much is a cialis prescription

hokyrhymn

http://prednisonebuyon.com/ - short-term prednisone side effects

Gustavofargo

custom paper writing essay writer

Tpakje

online pharmacy viagra - cialis price how to buy cialis in australia

Matthewhom

write my term paper paper writer

Juydpm

viagra for sale cheap - sildenafil india viagra 20 mg online

Aiclxj

viagra sildenafil 150mg - free viagra best female viagra pills in india

Etsujz

where to buy cialis in singapore - cialis 5 mg buy cialis for daily use online

Tqrlak

buy research papers online no plagiarism - speechwriters write my paper

Propecia

Mejor Cialis Levitra

Rcaqmf

how much is prednisone cost - buying prednisone on line buy prednisone without prescription paypal

when should viagra be taken

Shipped Ups Isotretinoin

Stromectol

Progesterone No Prescription Needed

buy stromectol pills online

cialis efectos salud

Tedinhete

Viagra

Accutane Online Canada No Prescription

BrandonSaw

writing a reflective essay writing the essay nyu write a persuasive essay

Kystwh

order amoxil 500mg - buy amoxil 500mg usa purchase amoxicillin 1000mg canada

Viagra

Viagra En Europa

how to buy cialis

Cialis Efficacite

Etelrymet

cialis without prescription

cialis two bath tubs

cialis for sale online

Where To Buy Azithromycin In Canada

Bwqijh

real money casino - casino slots pala casino online

Etelrymet

odoldhazy

gurfawn

JackHab